Stowarzyszenie Victoria dla osób z chorobą nowotworową

Cele statutowe

Cele i sposoby działania.
§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest:
Niesienie pomocy osobom dotkniętym chorobą nowotworową, ich rodzinom oraz osobom niepełnosprawnym.
Integrowanie osób objętych onkologiczną opieką zdrowotną oraz ich rodzin.
Działanie na rzecz udostępnienia osobom z chorobą nowotworową wielostronnej dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
Kształtowanie właściwych postaw społecznych, zrozumienia, życzliwości i tolerancji wobec osób dotkniętych chorobą nowotworową i niepełnosprawnych.
Wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia.
Wspomaganie różnorodnych form pomocy społecznej osobom dotkniętych chorobą nowotworową i osobom niepełnosprawnym.
Udzielanie pomocy materialnej osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji bez względu na wyznanie i światopogląd.
Organizowanie i prowadzenie hospicjów paliatywnych.
Promocja i organizowanie wolontariatu.
Promowanie ochrony zdrowia osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz zapobiegania chorobą nowotworowym.
Działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego przez integrowanie podejmowanych działań przez zakłady onkologicznej opieki zdrowotnej, organy pomocy społecznej, stowarzyszenia i związki wyznaniowe.
Niesienie pomocy i opieki ludziom chorym, samotnym, bezdomnym, w podeszłym wieku.
Opieka nad osobami bezdomnymi i niezaradnymi życiowo.
Udzielanie pomocy osobom pozostającym bez pracy.
Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dotkniętych patologiami alkoholizmu i narkomanii.
Przyznawanie stypendiów i nagród dla dzieci o wybitnych uzdolnieniach.
Przyznawanie dotacji osobom fizycznym i prawnym na działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia.
Prowadzenie działalności oświatowej, aktywizowanie zawodowe osób i rodzin ubogich, niezaradnych życiowo.
Utworzenie i prowadzenie ośrodków opiekuńczych dla dzieci ubogich i samotnych.
Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami, których działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
§ 10.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Pozyskiwanie środków pieniężnych i rzeczowych na pomoc osobom dotkniętym chorobą nowotworową.
Organizowanie odczytów na rzecz ochrony zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym.
Organizowanie klubów i imprez dla swoich podopiecznych i sympatyków.
Tworzenie grup samopomocy.
Prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów dla osób bezrobotnych, poradnictwa rodzinnego.
Organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych.
Organizowanie wolontariatu i zbiórek publicznych na rzecz Stowarzyszenia.
Powołanie i prowadzenie hospicjum dla terminalnie chorych.
Pomoc finansową i rzeczową osobom ubogim, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Zakup żywności, niezbędnych leków na potrzeby osób chorych, samotnych, w podeszłym wieku.
Organizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego żywienia.
Organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dotkniętych patologiami alkoholizmu i narkomanii.
Przyjmowanie darowizn i spadków na rzecz Stowarzyszenia.
Korzystanie z dotacji i subwencji od osób prawnych.
Współdziałanie z osobami fizycznymi i prawnymi, organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
Działalność wymieniona w ust. 1 jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.
Działalnością pożytku publicznego jest:
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – wg PKD 8559 B – działalność nieodpłatna,
Działalność obiektów kulturalnych – wg PKD 90.04. Z – działalność nieodpłatna,
pozostała działalność rozrywkowa gdzie indziej nie sklasyfikowana – wg PKD 9234 Z – działalność nieodpłatna,
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna– wg PKD 93.29. Z – działalność nieodpłatna,
Działalność szpitali – wg PKD 8610.Z – działalność odpłatna,
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – wg PKD 88.10.Z – działalność nieodpłatna,
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – wg PKD 88.99.Z – działalność nieodpłatna.
Skip to content